Crew Finder honlap általános szerződési feltételei

 

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

A Crew Finder felhasználói számára abban nyújt segítséget, hogy egyszerűen és gyorsan egymásra találjanak és mint közösségi internetes felület lehetőséget teremt arra, hogy a felhasználók egymással közvetlenül kapcsolatot teremtsenek. .…..…………………….…………………….

FOGALMAK

Szolgáltató: a szolgáltatást nyújtó jogi személy.

Szolgáltató neve:                                           Switch to two Bt.

Szolgáltató székhelye:                                   1077 Budapest, Rózsa u. 37. fszt. 1.

Szolgáltató képviselője:                                 Vilonya Norbert András ügyvezető

Szolgáltató azonosítója:                                 Cg.01-06-790873

Szolgáltató Elektronikus levelezési cím:

Felhasználó: a szolgáltatást a www.crewfinder.hu felületet igénybe vevő természetes vagy jogi személyek.  ÉN SEMMI ESETRE SEM JAVASLOM A MUNKAADÓ ÉS MUNKAVÁLLALÓ/MUNKAKERESŐ FOGALMAK HASZNÁLATÁT!

Regisztráció: a honlap használata regisztrációhoz kötött. A regisztráció során a felhasználó minimálisan az alábbi adatokat köteles megadni:

  • Név
  • E-mail cím
  • Jelszó
  • Neme
  • Születési dátum

Esemény: Munkaadó által a felületen létrehozott, egy időszakra korlátozott projekt, melyen belül több üres pozíció is meghirdethető.

Pozíció: Egy adott eseményen belül található munka-területek gyűjtőfogalma.

Pozíció meghirdetése: Eseményen belül létrejövő üres, betöltésre váró pozíciók létrehozása és az adott pozíció betöltésére alkalmas munkavállalók felé kommunikálása.

Jelentkezés: Egy eseményen belül meghirdetett szabad pozíció betöltésére jelentkezés. Ennek előfeltétele, hogy a munkavállaló korábban nyilatkozott, hogy alkalmas ezen pozíció betöltésére. Alkalmasság előfeltétele, hogy a jelentkező szabad státuszú legyen, illetve korábban a profilján jelezte, hogy szakmailag alkalmasnak tartja magát adott pozíció betöltésére.
A jelentkezés nem egyenértékű a pozíció betöltésével, ahhoz a munkaadónak el kell fogadnia a jelentkező munkavállalót.

Jelentkezés elfogadása: Meghirdetett pozícióra jelentkező munkavállalók közti szelekció. Az elfogadott jelentkezők kapják meg a munkát, azaz foglalttá válnak a munkaerő piacon. Az elutasított jelentkezők szabad státuszban maradnak a munkaerő piacon.

Szabad státusz: A munkavállaló adott naptári időpontban szabad, nincs egyéb vállalt munkája vagy privát elfoglaltsága, melyet a rendszerben rögzített, ezáltal ilyen szempontból alkalmas az arra az időpontra meghirdetett pozíció betöltésére.

Foglalt státusz: A munkavállaló adott naptári időpontban egyéb elfoglaltsága miatt nem alkalmas az arra az időpontra meghirdetett pozíció betöltésére. Egyéb elfoglaltság lehet privát jellegű, melyet a munkavállaló rögzít a rendszerben, vagy lehet már korábban elfogadott munkajelentkezés, azaz egy másik erre az időszakra eső, már elfogadott pozíció.

Munkavállalók értékelése: A munka befejeztével a munkaadónak lehetősége van minősíteni a munkavállalót, aki a pozíciót betöltötte. A minősítés szempontjait a rendszergazda határozza meg a munka-terület függvényében. Az értékelés 1-10-ig skálán működik, ahol az 1 a leggyengébb és a 10 a legerősebb minősítés. A munkavállaló a saját maga értékeléseit munkánként megbontva látja. A munkaadó látja az összes saját maga által adott értékelést, munkavállalóra és pozícióra lebontva.
Minden munkaadó látja a munkavállalók összes értékelésének átlagát.

Tapasztalati pont: A munkavállaló minden betöltött és elvégzett pozíciója után naponta tapasztalati pontot kap. A tapasztalati pont mértéke a pozíció szintjétől függ, tehát alacsonyabb pozíció kisebb pontszámmal, magasabb pozíció magasabb pontszámmal számít. A tapasztalati pont egy mindenki számára látható összpontszám, mely az elvégzett pozíciók után kapott tapasztalati pontok összege. A tapasztalati pont divíziónként kerül kiszámításra.

Divízió: Egy stáb különböző részlegein belül található pozíciók gyűjtője. Egy divízió vertikálisan és horizontálisan diverzifikált pozíciókból áll össze, lefedve a részlegen belül fellelhető összes pozíciót.

IDE KELLENE FELSOROLNI, HOGY MIT LEHET A HONLAPON CSINÁLNI ÉS NNAK MI A DEFINÍCIÓJA

A honlapon a felhasználó megadhatja, hogy mely időpontra vonatkozóan keres másik felhasználót, vagy mely időpontban van lehetősége a másik felhasználó által igényelt feladatok ellátására.

A SZERZŐDÉS TÁRGYA

Jelen Szerződés alapján a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés értelmében, a Felhasználó által feltöltött adatokat a www.crewfinder.hu weblapon megjelenteti, ezáltal a regisztrált Felhasználók között kizárólag információ-közvetítői szerepet tölt be.

SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A szolgáltató által működtetett online rendszer szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik érvényesen regisztrálnak. A regisztráció folyamán a felhasználó köteles a Regisztrációs űrlap kitöltése során valós adatokat megadni. A szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy a felhasználó által megadott adatok nem valós elemeket (is) tartalmaznak, jogosult és köteles is a valótlan adatokat megadó felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve végső megoldásként megszüntetni.[M.Á.1]  A valótlan adatokat megadó felhasználó az ebből fakadó károkért felelős. Szolgáltató minden esetben az adatokkal kapcsolatos ellentmondások tisztázására törekszik, mely alapján elős körben felveszi a kapcsolatot a felhasználóval.

FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A Szolgáltató fenntartja a jogot bármely felhasználó kizárására, vagy bármely adat/információ törlésére, amely saját értelmezése és értékrendje szerint ellenkezik a weboldal megfelelő használatával, törvénybe ütközőnek, sértőnek vagy etikátlannak minősül.

A SZERZŐDÉS HATÁLYA

A szolgáltatási szerződést a felhasználók a szolgáltatóval határozatlan időre kötik.

DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes szolgáltatásai vagy szolgáltatás meghatározott része vonatkozásában díjat kérjen. Amennyiben egyes szolgáltatások vagy szolgáltatás meghatározott része vonatkozásában díj bevezetését tervezi, az ezt tartalmazó szerződési feltétel hatályba lépését megelőző 30 nappal megelőzően köteles a felhasználókat tájékoztatni.

FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK

A Szolgáltató jelen általános szerződési feltételekben rögzítettek szerint kizárja felelősségét a feltöltött adatok félrevezető és/vagy valóságnak nem megfelelő és/vagy jogszabályt sértő tartalma által okozott minden kár, igény, eljárás, büntetés, bírság és egyéb hátrányos jogkövetkezmény alól. A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy indokolási kötelezettség nélkül, mérlegelése szerint a feltöltésre került adatok web lapra helyezését elutasítsa.

A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz a honlap szakszerű és időszerű karbantartásáért az üzemképességért. Felhasználó jelen Általános Szerződési Feltételek alapján kifejezetten tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Felhasználók által a honlapra feltöltött információk/adatok valóságtartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem vizsgálja.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlap használatából vagy annak ideiglenes használhatatlanságából eredő közvetlen vagy közvetett, vagyoni és/vagy nem-vagyoni károkért.

A használati feltételekre a Polgári törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

A honlap egészben vagy részben történő másolása és/vagy annak teljes vagy részbeni tárolása vagy egyes elemeinek, grafikai megoldásainak vagy szöveges tartalmainak más honlapokba történő beépítése, átvétele, elektronikus, papíralapú vagy bármilyen más módon történő publikálása a szerzői jog megsértése, ezért tilos.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a feltöltött adatokat kizárólag jogszerű célok érdekében helyezi az internetre. Szolgáltató kijelenti, nem használhatja fel a felhasználó által feltöltött adatokat vagy annak elemét, és nem adhat engedélyt a felhasználásra más személynek jogsértő üzenetek, adatok továbbítására, vagy a jogvédett adatok szétosztására, továbbterjesztésére.

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

Azon felhasználók, akik/amelyek az utolsó belépésüktől számított egy naptári éven keresztül nem lépnek be a regisztrációt követően egyetlen alkalommal sem, törlésre kerülnek, regisztráció törlésének módja: …..………………………………………[M.Á.2] 

IRÁNYADÓ JOG

Szolgáltató a honlappal kapcsolatos kérdésekben a magyar jog alkalmazását köti ki. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen általános szerződési feltételeket a Szolgáltató által üzemeltetett honlapon teszi közzé. A jelen szerződési feltételek változását a változás tervezett hatályba lépését megelőző 30 nappal köteles felhasználó részére megismerés céljából a regisztráció során megadott elektronikus címére megküldeni. A szerződési feltételek változása a honlapon kerül közzétételre. Amennyiben felhasználó nem emel kifogást a szerződési feltételek változása miatt , úgy az a hatályba lépéstől az általános szerződési feltételek részét fogja képezni.


 [M.Á.1]A teljeskörű törlést az admin felhasználó az admin felületen teheti meg a Felhasználók menüpont alatti listanézetben az adott felhasználónál található „törlés” funkcióval.

 [M.Á.2]A teljeskörű törlést az admin felhasználó az admin felületen teheti meg a Felhasználók menüpont alatti listanézetben az adott felhasználónál található „törlés” funkcióval.